Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Giảm giá 42% dịch vụ Cloud Server cho anh em Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  Tham gia
  Feb 2009
  Đến từ
  Tp HCM
  Bài
  21.769
  Cảm ơn
  12.733
  Điểm
  13.230/8.662 bài viết

  Default Lấy IID = lệnh để by phone

  OFFICE thì dùng cách dưới đây:
  Dán key đè vào chỗ paste key here. copy toàn bộ dán vào notepad lưu lại với .bat , rồi run file .bat nó sẽ cho ra 1 file text có IID
  Code:
  @echo off
  color 0f
   
  :: ########## Paste key here ########## 
  :: 1 key
  set keyoff14=(Key1)
  :: 2 key
  set keyoff15=(Key1,Key2)
  :: 3 key
  set keyoff16=(Key1,Key2,Key3)
  :: ########## Paste key here ########## 
  :: 4 key
  set keyoff19=(key1,key2,key3,key4)
  :: ########## paste key here ########## 
   
  pushd "%~dp0"
  title Install key ^& Get IID Office 2010-2013-2016-2019
  >nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
  if "%errorlevel%" NEQ "0" (
   echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
   echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
   "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
  )
  if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
   
  setLocal EnableDelayedExpansion
  set ver=(4,5,6,7)
  for /d %%a in %ver% do call:path "%%a"
  start %~dp0id.txt
  timeout 2 >nul 
  del /f %~dp0id.txt
  exit
   
  :path
  if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
   cd /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Office1%~1"
   call:getID "%~1"
  )
  if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1\ospp.vbs" (
   cd /d "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office1%~1"
   call:getID "%~1"
  )
  goto:eof
   
  :getID
  if %~1 equ 4 (
   for /d %%c in %keyoff14% do (
    echo Installing key %%c...
    cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:%%c | find "key"
   )
   )
  if %~1 equ 5 (
   for /d %%c in %keyoff15% do (
    echo Installing key %%c...
    cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:%%c | find "key"
   )
   )
  if %~1 equ 6 (
   for /d %%c in %keyoff16% do (
    echo Installing key %%c...
    cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:%%c | find "key"
   )
   )
  if %~1 equ 7 (
   for /d %%c in %keyoff19% do (
    echo Installing key %%c...
    cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:%%c | find "key"
   )
   )
  for /f "tokens=4-8 delims=:, " %%b in ('cscript //nologo ospp.vbs /dinstid ^| findstr /i "Installation ID"') do (
   set id=%%f
   if %~1 EQU 4 (
   set id1=!id:~0,6!& set id2=!id:~6,6!& set id3=!id:~12,6!& set id4=!id:~18,6!& set id5=!id:~24,6!& set id6=!id:~30,6!& set id7=!id:~36,6!& set id8=!id:~42,6!& set id9=!id:~48,6!
   (echo %%b %%c, %%d & echo.Installation ID: !id1!-!id2!-!id3!-!id4!-!id5!-!id6!-!id7!-!id8!-!id9!&echo.) >>%~dp0id.txt 
   ) else (
   set id1=!id:~0,7!& set id2=!id:~7,7!& set id3=!id:~14,7!& set id4=!id:~21,7!& set id5=!id:~28,7!& set id6=!id:~35,7!& set id7=!id:~42,7!& set id8=!id:~49,7!& set id9=!id:~56,7!
   (echo %%b %%c, %%d & echo.Installation ID: !id1!-!id2!-!id3!-!id4!-!id5!-!id6!-!id7!-!id8!-!id9!&echo.) >>%~dp0id.txt
   )
  )
  exit /b
  =======================
  Winodws thì dùng cách dưới đây:
  Dán đè key vào chỗ paste key here , rồi copy toàn bộ code dán vào cửa sổ CMD (admin) = cách nhấn phím win+X . Nhấn enter nó sẽ hiện IID trong 1 file text

  Code:
  set key=paste key here
  for /f "tokens=6 delims=[.] " %a in ('ver') do set ver=%a
  cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %key%
  for /f "tokens=3" %i in ('cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /dti') do set id=%i
  if %ver% LEQ 7601 ((echo Key: %key%&echo.&echo Installation ID: %id:~0,6%-%id:~6,6%-%id:~12,6%-%id:~18,6%-%id:~24,6%-%id:~30,6%-%id:~36,6%-%id:~42,6%-%id:~48,6%)> id.txt) else (
  (echo Key: %key%&echo.&echo Installation ID: %id:~0,7%-%id:~7,7%-%id:~14,7%-%id:~21,7%-%id:~28,7%-%id:~35,7%-%id:~42,7%-%id:~49,7%-%id:~56,7%)> id.txt)
  start id.txt&timeout 2 >nul&del /f /q %windir%\system32\id.txt
  cls
  ========================
  LƯU Ý : key dù sống chết nó đều cho IID , vì vậy khi add key cần biết là key vẫn còn hoạt động
  Thay đổi nội dung bởi locb; 08-10-2018 lúc 17:12.


  DỊ ỨNG với từ MỌI NGƯỜI (Khoái cái từ CÁC BẠN hơn)
  lời nói ko mất tiền mua (Ko thích nói trỏng lóc , cần có đại từ danh xưng)


 2. Có 5 thành viên cảm ơn locb cho bài viết này:
  caniquy (10-10-2018), changcombaolac (14-10-2018), hoang sanh (06-10-2018), royal_pun (15-10-2018), tictac247 (14-10-2018)

 3. #2
  Tham gia
  Oct 2009
  Đến từ
  Bình Dương
  Bài
  1.123
  Cảm ơn
  260
  Điểm
  355/248 bài viết

  Default

  thk admin.
  ngày trước mới dùng win 10 hay vào mấy topic nhờ, nhg rồi thôi, crack cho nhanh, khỏi phiền ae nưũa


  trong mắt các thánh fshare, 4share, tenlua là link nhanh...

  Ξm ćǚ ₫ī ₫ể ∆תћ רררāĩ حћỜ ...

 4. #3
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  1.553
  Cảm ơn
  4.841
  Điểm
  250/232 bài viết

  Default

  bài viết bổ ích -thank`s thớt


  EVERY THING I DO, DO IT FOR ME

 5. #4

  Default

  thank bác chủ 6. #5
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  660
  Cảm ơn
  401
  Điểm
  321/111 bài viết

  Default

  tuyệt luôn. Thanks

 7. Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 8. Khuyến Mại FlashSale

 

 


Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 • Khuyến Mại FlashSale

 • Tag của Đề tài này

  Quyền sử dụng

  • Bạn có thể gửi chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn có thể tự sửa bài viết của mình
  •