Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Giảm giá 42% dịch vụ Cloud Server cho anh em Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1

  Default Help !!! Linked list in c++

  Exercise 1: Assume that a railway train has N railroad cars attached together such as: car1,car2,car3,...,carN.
  • Each car carries a number of passengers (int type) and has a name (char type). Both variables are user-defined values.
  • If there is any cars that don’t have any passengers, they should be removed from the train.
  • It is possible to add new cars into the train.
  • A function is available to display all cars’ information or the length of the train.
  1
  Implement a program in C using Linked List to manage the train and test all functions.

  Exercise 2: Suppose that a polynomial function a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn Using Linked Lists, we would like to improve the computation of this function. The declaration of each node should be as following:
  • a value stands for a constant of each term ai (i = 0,..,n)
  • a degree indicates the degree of each term
  • a pointer points to the next term
  Implement and test the program in C using Linked List to manage this polynomial function:
  • add new terms, verify that the old term exists, if in the case, return the addition between the old and new ones i.e given the polynomial function a0x0 + a1x1, a new term is added into the function then the final term should be atotal 0 = anew 0 + a0
  • remove a term from the function
  • enter a value for x then calculate the whole function
  • display the whole function in the screen 2. #2
  Tham gia
  Jan 2011
  Bài
  1.618
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  645/542 bài viết

  Default

  buồn quá đào mộ chơi, box để lâu quá cũng nổi mốc hết trơn rồi, bài 1 nhiều cái còn mơ hồ quá nên tui làm bài 2, ở đây tui dùng kiểu integer hết
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  
  typedef struct TERM
  {
  	int value;
  	int degree;
  } Term;
  
  typedef struct NODE
  {
  	struct TERM term;
  	struct NODE *next;
  } Node;
  
  các term được sắp xếp theo thứ tự degree tăng dần, thêm 1 term cũng giống
  như thêm 1 phần tử vào mảng đã được sắp xếp, ngoại trừ phải kiểm tra term
  trùng degree thôi
  int addTerm(struct NODE **first, struct TERM *t)
  {
  	if ((*first) == NULL)
  	{
  		(*first) = (struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE));
  		(*first)->term = *t;
  		(*first)->next = NULL;
  
  		return 1;
  	}
  
  	struct NODE *cur = (*first);
  	struct NODE *prev = NULL;
  
  	while (cur != NULL)
  	{
  		nếu trùng degree thì cứ cộng value, không cần add term mới
  		if (cur->term.degree == t->degree)
  		{
  			cur->term.value += t->value;
  			return 0;
  		}
  
  		if (cur->term.degree > t->degree)
  			break;
  
  		prev = cur;
  		cur = cur->next;
  	}
  
  	struct NODE *node = (struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE));
  	node->term = *t;
  	node->next = cur;
  	prev->next = node;
  
  	return 1;
  }
  
  khử term theo degree
  int removeTerm(struct NODE **first, int degree)
  {
  	if ((*first) == NULL)
  		return 0;
  
  	struct NODE *cur = (*first);
  	struct NODE *prev = NULL;
  
  	while (cur != NULL)
  	{
  		if (cur->term.degree == degree)
  		{
  			if (prev == NULL)
  			{
  				trường hợp term cần khử nằm ngay đầu danh sách
  				free(*first);
  				(*first) = NULL;
  				return 1;
  			}
  
  			prev->next = cur->next;
  			free(cur);
  			return 1;
  		}
  
  		prev = cur;
  		cur = cur->next;
  	}
  
  	return 0;
  }
  
  void displayFunction(struct NODE *first)
  {
  	if (first == NULL)
  	{
  		printf("0");
  		return;
  	}
  
  	if (first->term.value < 0)
  		printf("- ");
  	printf("%dx^%x", labs(first->term.value), first->term.degree);
  
  	struct NODE *cur = first->next;
  
  	while (cur != NULL)
  	{
  		if (cur->term.value > 0)
  			printf(" + ");
  		else if (cur->term.value < 0)
  			printf(" - ");
  
  		printf("%dx^%x", labs(cur->term.value), cur->term.degree);
  
  		cur = cur->next;
  	}
  
  	printf("\n");
  }
  
  long long calculateFunction(struct NODE *first, int x)
  {
  	if (first == NULL)
  		return 0;
  
  	long long potential = x;
  	int degree = 1;
  	long long s = 0;
  
  	struct NODE *cur = first;
  
  	while (cur != NULL)
  	{
  		if (cur->term.degree == 0)
  			s += cur->term.value;
  		else
  		{
  			tính x^n, dùng cách này thay cho hàm pow
  			while (degree < cur->term.degree)
  			{
  				potential *= x;
  				degree++;
  			}
  
  			s += cur->term.value * potential;
  		}
  
  		cur = cur->next;
  	}
  
  	return s;
  }
  
  xóa tấc cả term
  void resetFunction(struct NODE **first)
  {
  	struct NODE *cur;
  
  	while (*first != NULL)
  	{
  		cur = (*first);
  		(*first) = (*first)->next;
  		free(cur);
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	struct NODE *first = NULL;
  	int c, l = 1;
  
  	while (l)
  	{
  		system("cls");
  		printf("f(x) = ");
  		displayFunction(first);
  
  		printf("\n\nChoose one option:\n");
  		printf("1. Add term\n");
  		printf("2. Remove term\n");
  		printf("3. Reset function\n");
  		printf("4. Calculate function\n");
  		printf("5. Exit\n");
  		printf("input: ");
  		fflush(stdin);
  		scanf("%d", &c);
  
  		switch (c)
  		{
  			case 1:
  			{
  				struct TERM t;
  				printf("Input terms, a negative degree will stop\n");
  				fflush(stdin);
  				while (1)
  				{
  					nhập giá trị degree < 0 để dừng
  					printf("degree: ");
  					scanf("%d", &t.degree);
  					if (t.degree < 0)
  						break;
  
  					giá trị value phải khác 0 thì mới add vô danh sách
  					printf("value: ");
  					scanf("%d", &t.value);
  					if (t.value != 0)
  						addTerm(&first, &t);
  				}
  
  				displayFunction(first);
  			}
  				break;
  
  			case 2:
  			{
  				int degree;
  				printf("\nInput degree of term to remove: \n");
  				fflush(stdin);
  				scanf("%d", &degree);
  
  				if (removeTerm(&first, degree) == 1)
  					printf("done\n");
  				else
  					printf("term with degree %d not exists\n", degree);
  			}
  				break;
  
  			case 3:
  				resetFunction(&first);
  				break;
  
  			case 4:
  			{
  				int x;
  				printf("input x: ");
  				fflush(stdin);
  				scanf("%d", &x);
  
  				printf("\nresult: %lli\n", calculateFunction(first, x));
  			}
  				break;
  
  			case 5:
  				l = 0;
  				break;
  		}
  
  		getch();
  	}
  
  	resetFunction(&first);
  }
  đã test bằng borland c và VS 2017

 3. Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 4. Khuyến Mại FlashSale

 

 


Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 • Khuyến Mại FlashSale

 • Tag của Đề tài này

  Quyền sử dụng

  • Bạn có thể gửi chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn có thể tự sửa bài viết của mình
  •